Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trường quốc tế Saitama (sau đây gọi là “Nhà trường”) tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, nhận thức được rằng việc bảo vệ cẩn thận thông tin cá nhân của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng, và đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, nhà trường luôn thực hiện với tinh thần như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và quy tắc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân

Nhà trường tuân thủ pháp luật và các quy phạm khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân, nhà trường luôn nỗ lực để làm rõ mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân bằng những cách thức hợp lý và đúng đắn.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” được đề cập trong Chính sách bảo mật này là các thông tin có thể định danh được cá nhân tương ứng như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ mail, v.v… trong các thông tin liên quan đến cá nhân. Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được nhà trường sử dụng với các mục đích dưới đây:

  • Liên lạc về việc tham dự lớp học, các sự kiện của nhà trường hoặc cung cấp các thông tin liên quan
    Gửi tài liệu giảng dạy
    Hướng dẫn về các dịch vụ, sản phẩm của nhà trường

    Phân tích các trạng thái truy cập khác, v.v…

Đối với thông tin cá nhân, nhà trường tuân thủ “Luật về bảo vệ thông tin cá nhân” và các quy định pháp luật liên quan khác, và thu thập các thông tin này bằng cách thức hợp lý.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho Bên thứ ba

Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, nhà trường không cung cấp thông tin cá nhân cho Bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của bản thân khách hàng.

5. Quản lý thông tin cá nhân

Nhà trường thực hiện các chính sách bảo mật thông tin cần thiết và thích hợp nhằm duy trì tính đúng đắn, tính cập nhật của thông tin cá nhân, đồng thời nhằm quản lý một cách an toàn và phòng tránh việc làm mất, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân. Khi thu thập thông tin cá nhân trên website nhà trường, nhà trường sẽ phòng bị đối với trường hợp Bên thứ ba truy cập trái phép trong quá trình truyền thông tin và sẽ mã hóa thông tin cá nhân hoặc triển khai các công nghệ bảo mật tương tự.

6. Tiết lộ, chỉnh sửa, ngưng sử dụng và xóa thông tin cá nhân

Trường hợp nhà trường được khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, ngưng sử dụng, xóa thông tin cá nhân của chính khách hàng, thì nhà trường sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý trong thời gian hợp lý, sau khi xác nhận được rằng đó là yêu cầu từ chính khách hàng.

1) Xử lý đối với yêu cầu tiết lộ thông tin

Khách hàng có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của chính mình mà do nhà trường nắm giữ. Yêu cầu này chỉ được tiếp nhận tại quầy tiếp nhận thông tin của nhà trường, và sau khi xử lý xong, nhà trường sẽ liên lạc với khách hàng bằng cách gửi văn bản qua đường bưu điện. Thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu tiết lộ thông tin cho đến khi gửi văn bản là khoảng 4 tuần. Tuy nhiên, nhà trường xin phép được yêu cầu thanh toán khoản phí liên quan đến việc tiết lộ thông tin.

2) Xử lý đối với yêu cầu chỉnh sửa và ngưng sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, ngưng sử dụng, xóa các thông tin cá nhân của bản thân khách hàng do nhà trường đang nắm giữ. Nhà trường tiếp nhận yêu cầu này tại quầy tiếp nhận thông tin hoặc qua điện thoại và sẽ khẩn trương xử lý. Thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa, ngưng sử dụng, hoặc xóa thông tin cá nhân cho đến khi xử lý yêu cầu đó là khoảng 4 tuần.

7. Tổ chức, thể chế, đào tạo

1) Nhà trường xây dựng tổ chức nhằm quản lý thích hợp các thông tin cá nhân mà nhà trường sử dụng trong công việc, đồng thời nhằm sử dụng các thông tin cá nhân liên quan đến công việc một cách thích hợp và đúng đắn.

2) Nhà trường thực hiện công tác giáo dục và phổ biến cho cán bộ nhân viên nhằm triệt để trong việc thực hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này.

8. Sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (privacy policy)

Trong trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân hoặc để phù hợp với những thay đổi của luật và các quy phạm khác.

9. Về thông tin Cookie

Nhà trường có thể gửi thông tin cookie cho khách hàng giúp website của nhà trường trở nên dễ sử dụng hơn đối với khách hàng. Cookie là một chức năng cho phép máy chủ web (web server) lưu trữ một lượng dữ liệu rất nhỏ đóng vai trò là con dấu trên đĩa cứng của khách hàng. Ở một số web, việc sử dụng cookie này sẽ giúp tái sử dụng các dữ liệu mà khách hàng đã nhập một lần và giúp thao tác của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trang web của nhà trường không sử dụng thông tin cookie để thực hiện các hành vi xâm phạm sự riêng tư của khách hàng. Ngoài ra, cũng không có việc tiết lộ thông tin có được bằng cookie cho Bên thứ ba.

 

このページの先頭へ戻る