Khóa dự bị

Khóa dự bị

Khóa học Môn học Tổng số giờ học Ghi chú
Khóa học tiếng Nhật 2 năm Tổng hợp sơ cấp/ Nhập môn trung cấp 900 giờ

Nhập học tháng 4
2 năm (85 tuần)

Tổng: 1.700 giờ
Ngữ pháp 160 giờ
Đọc 160 giờ
Nghe 160 giờ
Giao tiếp 160 giờ
Bài luận/ Tình hình Nhật Bản 160 giờ
Khóa học tiếng Nhật 1 năm 9 tháng Tổng hợp sơ cấp/ Nhập môn trung cấp 800 giờ

Nhập học tháng 7
1 năm 9 tháng (75 tuần)

Tổng: 1.500 giờ
Ngữ pháp 140 giờ
Đọc 140 giờ
Nghe 140 giờ
Giao tiếp 140 giờ
Bài luận/ Tình hình Nhật Bản 140 giờ
Khóa học tiếng Nhật 1 năm 6 tháng Tổng hợp sơ cấp/ Nhập môn trung cấp 800 giờ

Nhập học tháng 10
1 năm 6 tháng (65 tuần)

Tổng: 1.300 giờ
Ngữ pháp 100 giờ
Đọc 100 giờ
Nghe 100 giờ
Giao tiếp 100 giờ
Bài luận/ Tình hình Nhật Bản 100 giờ
Khóa học tiếng Nhật 1 năm 3 tháng Tổng hợp sơ cấp/ Nhập môn trung cấp 300 giờ

Nhập học tháng 1 1 năm 3 tháng (55 tuần) Tổng: 1.100 giờ

Ngữ pháp 160 giờ
Đọc 160 giờ
Nghe 160 giờ
Giao tiếp 160 giờ
Bài luận/ Tình hình Nhật Bản 160 giờ

 

このページの先頭へ戻る